Stona główna Nasz patron
Aktualności
Kalendarium
O nas
  Cele
  Rekomendacje
  Media o nas
  Statut
  Zarząd
  Kapituła
  Historia
Nasi Artyści
Zaprosili nas
Partnerzy
Wydawnictwa
Galeria
Otwarty Tomik Poezji
Księga Gości
Kontakt
 
 
  Realizacja projektu
Komponent III
 
 
Statut Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej w Krynicy - Zdroju.
 
Rozdział I.
Postanowienia Ogólne :
§ 1.
1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ w dalszym ciągu Statutu zwanym STOWARZYSZENIEM
2.
STOWARZYSZENIE będzie się posługiwać logiem graficznym, w środku mapa świata oraz napisy: ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ im. Jana Pawła II Krynica - Zdrój.
3.
STOWARZYSZENIE kieruje się:
- ekumenizmem , poszanowaniem innych religii,
- nauczaniem Jana Pawła II.
§ 2.
Terenem STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kraje Europy i Świata, zaś siedzibą STOWARZYSZENIA jest miasto Krynica- Zdrój.
§ 3.
STOWARZYSZENIE jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§ 4.
STOWARZYSZENIE opiera swoją działalność na pracy społecznej, ale do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników.
§ 5.
1.
STOWARZYSZENIE może być członkiem Krajowych i Zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
2.
STOWARZYSZENIE może wchodzić w porozumienia, umowy, konwencje z partiami politycznymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.
Rozdział II.
Cele zadania oraz sposób ich realizacji.

§ 6

1.
Organizowanie festiwali pod nazwą: Krynickie Spotkania z Kulturą Chrześcijańską -Europa Ducha.
2.
Promocja regionu Sądecczyzny kraju i za granicą,
3.
Propagowanie i kultywowanie tradycji kultury chrześcijańskiej miasta Krynicy , Sądecczyzny, w powiązaniu z tradycją kultury chrześcijańskiej w Europie i świecie ze szczególnym uwzględnieniem wśród dzieci i młodzieży.
4.
Inicjowanie i promowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego, oraz poprawy warunków środowiska naturalnego, jak również ochrona zdrowia w bazie uzdrowiskowej na terenie miasta, regionu i poza nimi.
5.
Opieka nad pamiątkami historii i kultury regionu.
6.
Wspierania turystyki i rozwoju infrastruktury komunalnej.
7.
Wspierania inicjatyw społecznych, władz miejskich i regionu.
8.
Popularyzowanie tradycji, kultury i tworzących ją postaci w mieście, regionie i poza nim.
9.
Prowadzanie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla potrzeb rynku wewnętrznego oraz na użytek rozwijającego się rynku pracy w Europie i świecie.
§ 7
STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE ZADANIA I CELE POPRZEZ :
1.
Wykorzystywanie osiągnięć artystycznych, kulturalnych, sportowych, gospodarczych i innych w działaniach promocyjnych.
2.
Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi regionami w kraju i zagranicą.
3.
Pomoc w realizacji umów i zobowiązań STOWARZYSZENIA z zaprzyjaźnionymi miastami- regionami - obszarami w kraju i zagranicą.
4.
Promowanie i wyzwalanie inicjatyw i zjawisk kulturalnych, artystycznych, sportowych i innych , oraz tworzenie warunków do ich realizacji.
5.
Prowadzenie i organizowanie działalności wydawniczej.
6.
Wyrażanie opinii przez STOWARZYSZENIE w sprawach określonych jako obszaru szczególnego zainteresowania. Członkowie Stowarzyszenia mogą być wybierani do władz samorządowych, rządowych, pozarządowych oraz do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego.
7.
Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi o podobnych celach w kraju i za granicą.
8.
Organizowanie festiwali, koncertów, seminariów, wystaw, imprez promocyjnych, oraz imprez dobroczynnych i dochodowych z przeznaczeniem dochodu na cele statutowe.
9.
Prowadzenie działalności klubowej dla swoich członków.
10.
Wyróżnianie osób za wybitne osiągnięcia dla STOWARZYSZENIA i dla kultury Chrześcijańskiej.
11.
Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie realizacji celów statutowych, chyba, że członkowie STOWARZYSZENIA podejmą uchwałę inną co do innego jej rozdysponowania.
Rozdział III.
Członkowie - prawa i obowiązki.
§ 8
Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na:
1.
Zwyczajnych.
2.
Wspierających.
3.
Honorowych.
§ 9
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba zamieszkała na terenie RP lub za granicą, a także obywatele innego kraju pragnący brać udział w realizacji zadań statutowych STOWARZYSZENIA.
§ 10
1.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele STOWARZYSZENIA udzielając jej pomocy finansowej lub rzeczowej.
2.
Członkowie wspierający - zbiorowi (osoby prawne) uczestniczą w działalności STOWARZYSZENIA poprzez swoich reprezentantów.
§ 11
Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie Uchwał Zarządu po złożeniu przez zainteresowanych pisemnej deklaracji. W przypadku członków zwyczajnych, wymagana jest pisemna rekomendacja co najmniej jednego członka STOWARZYSZENIA.
§ 12
1.
Członkiem Honorowym STOWARZYSZENIA może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla STOWARZYSZENIA w dziedzinie ustalonej Statutem.
2.
Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3.
Członkowie Honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.
§ 13
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI I HONOROWI MAJA PRAWO DO:
1.
Czynnego i biernego wyboru do władz STOWARZYSZENIA.
2.
Oceniania działalności STOWARZYSZENIA i jego władz.
3.
Udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez STOWARZYSZENIE.
§ 14
Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i honorowych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 15
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA SĄ ZOBOWIAZANI DO:
1.
Aktywnego udziału w realizacji celów.
2.
Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz STOWARZYSZENIA.
3.
Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 16
CZŁONKOSTWO WYGASA PRZEZ:
1.
Dobrowolne wystąpienie ze STOWARZYSZENIA zgłoszone Zarządowi na piśmie.
2.
Skreślenie z listy członków z powodu ciągłego nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, długotrwałego nie uczestniczenia w działalności statutowej.
3.
Śmierć członka STOWARZYSZENIA.
§ 17
Skreślenia z listy członków STOWARZYSZENIA dokonuje Zarząd, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje Walne Zgromadzenie.
Rozdział IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 18
Władzami STOWARZYSZENIA są:
1.
Walne Zgromadzenie STOWARZYSZENIA
2.
Zarząd STOWARZYSZENIA
3.
Komisja Rewizyjna
§ 19
1.
Zarząd Stowarzyszenia jest bez kadencyjny, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od postanowienia Walnego Zgromadzenia.
2.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata ( 4), a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od postanowienia Walnego Zgromadzenia.
§ 20
Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 21
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji , jednak w liczbie nie większej niż 1 (jedna czwarta) wybranego przez Walne Zgromadzenie.
§ 22
WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA:
1.
Najwyższą władzą STOWARZYSZENIA jest Walne Zgromadzenie, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej niż raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd.
§ 23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej w jednej drugiej (1/2) Członków Zwyczajnych i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.
Uchwalanie programu działalności STOWARZYSZENIA,
2.
Wybór Zarządu STOWARZYSZENIA i Komisji Rewizyjnej,
3.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedkładanych przez Zarząd , Komisje Rewizyjną oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
4.
Uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian.
5.
Nadawanie godności Członka Honorowego STOWARZYSZENIA.
6.
Rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu z STOWARZYSZENIA.
7.
Ustalanie wysokości i form opłacania składek członkowskich.
8.
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
9.
Rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich innych spraw wniesionych przez Zarząd.
10.
Podjecie Uchwały w sprawie rozwiązania STOWARZYSZENIA.
§ 25
1
Uchwały Walnego Zgromadzenia dla swej ważności podejmowane są:
1/
w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy niezbędnej obecności ponad połowy     ogólnej liczby członków STOWARZYSZENIA,
2/
w drugim terminie większością 2/3 ( dwie trzecie) obecnych na zebraniu bez względu na  frekwencję.
2.
Zarząd zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu na 14 ( 14) dni przed określonym terminem.
§ 26
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
1.
Zarząd składa się z 5 - 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Decyzje o dokładnej liczbie członków Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie przed przystąpieniem do wyborów.
2.
Bezpośrednio po wyborach Zarząd konstytuuje się, wybierając ze swego grona:
- Prezesa
- Vice Prezesów
- Sekretarza
- Skarbnika
- Członków Zarządu
Ilość Vice - Prezesów określa Walne Zgromadzenie.
3.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej, niż raz na dwa miesiące.
§ 27
1.
Zarząd kieruje działalnością STOWARZYSZENIA w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
2.
Do kompetencji Zarządu należy:
 
1/
kierowanie bieżącą działalnością STOWARZYSZENIA zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Walnych Zgromadzeń,
2/
reprezentowanie STOWARZYTSZENIA na zewnątrz,
3/
opracowywanie propozycji programów działania dla Walnego Zgromadzenia,
4/

opracowywanie planu pracy i budżetu.
5/
powoływanie Oddziałów Stowarzyszenia w kraju i za granicą oraz pierwszych Prezesów Oddziałów,
6/
opracowywanie sprawozdań z działalności oraz wniosków w celu przedłożenia ich na Walnym Zgromadzeniu,
7/
przyjmowanie i skreślanie członków STOWARZYSZENIA,
8/
przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o nadanie godności Członka Honorowego,
9/
zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń,
10/
organizowanie Biura Zarządu STOWARZYSZENIA i zatrudnianie pracowników,
11/
decydowanie we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
§ 28
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA.
1.
Komisja rewizyjna składa się z trzech członków ,którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
2.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 
1/
badanie całokształtu działalności Statutowej,
2/
kontrola działalności finansowej oraz realizacji składek członkowskich,
3/
składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
4/
wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rozdział V.
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 29
Majątek STOWARZYSZENIA stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 30
Na fundusze STOWARZYSZENIA składają się:
1.
wpływy ze składek członkowskich,
2.
zapisy, darowizny, spadki,
3.
wpływy ze zbiórek publicznych organizowanych z zachowaniem odpowiednich przepisów,
4.
dotacje , fundusze,
5.
dochody z działalności gospodarczej.
§ 31
Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisują w imieniu STOWARZYSZENIA dwie osoby z Zarządu STOWARZYSZENIA, zaś, dokumenty związane z finansami, dodatkowo Skarbnik.
Rozdział VI.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 32
Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązanie STOWARZYSZENIA podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 ( dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 33
1.
STOWARZYSZENIE używa pieczęci o treści:
 

ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE
KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY

2.
STOWARZYSZENIE w dokumentach o szczególnym znaczeniu może używać pieczęci okrągłej.
3.
STOWARZYSZENIE może posługiwać się flagą, która jest własnością Krynickich Spotkań z Kulturą Chrześcijańską - Europa Ojczyzn, oraz logiem tego festiwalu.
§ 34
1.
W razie podjęcia Uchwały o rozwiązaniu się STOWARZYSZENIA, Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku STOWARZYSZENIA i powoła Komisje Likwidacyjną.
2.
Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku STOWARZYSZENIA wymaga zatwierdzenia przez Władze Rejestrowe.

Statut niniejszy został przyjęty
Uchwałą Walnego Zgromadzenia STOWARZYSZENIA,
dnia 24 września 2005r

 
© Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.
Realizacja projektu:  Verakom