Stona główna Nasz patron
Aktualności
Kalendarium
O nas
  Cele
  Rekomendacje
  Media o nas
  Statut
  Zarząd
  Kapituła
  Historia
Nasi Artyści
Zaprosili nas
Partnerzy
Wydawnictwa
Galeria
Otwarty Tomik Poezji
Księga Gości
Kontakt
 
 
  Realizacja projektu
Komponent III
 
 
Informacja dotycząca przyznanej NAGRODY SPECJALNEJ

W Programie VI Światowego Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej dedykowanego Janowi Pawłowi II, po raz pierwszy przygotowaliśmy 2 Koncerty Galowe, jeden po stronie Polskiej w Nowym Sączu , a drugi po stronic Słowackiej w Bardiejowie.
Były to wyjątkowe wydarzenia artystyczne. bowiem wówczas, najbardziej zasłużonym w promowaniu kultury chrześcijańskiej wręczana była NAGRODA SPECJALNA "Anioł Ziemi Sądeckiej". przyznana przez Kapitułę Stowarzyszenia. Fundatorem płaskorzeźby, jaka jest wkomponowana w specjalną złotą ramę jako całość. jest Starosta Powiatu Nowosądeckiego Pan Jan Golonka. W Programie Festiwalu, są imprezy na terenie Sądecczyzny . w Limanowej, Warszawie i Krakowie, a także było ich kilka na terenie Słowacji.
NAGRODY SPECJALNE (nazywane przez niektóre media jako: "oskary" czy "fryderyki") były wręczane zgodnie z Regulaminem, jaki jest ( częściowo: www.sskch.pl) prezentowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Wręczenia tych nagród dokonywano w miejscowościach i w terminach, jakie wynikały z Programu VI Światowego Festiwalu.

1 ) Burmistrzowi Miasta Niepołomice Panu Stanisławowi Kracikowi w czasie Koncertu Inauguracyjnego w Krynicy Zdroju. (Gospodarzem tego Koncertu była Parafia Greko katolicka w Krynicy Zdroju w dniu 11 06.2009r.
2) Ks. Arcybiskupowi Metropolii Przemysko - Warszawskiej Kościoła Greko-katolickiego Janowi Martyniakowi w czasie- Koncertu Galowego ( cześć Polska Festiwalu ) w Nowym Sqczu w dniu 14.06.2009r
3 ) Dyrektorowi Wydziału Kultury w Bardiejowie Panu Janowi Marchulikowi w czasie Koncertu Galowego (cześć Słowacka) w dniu 20 czerwca 2009 r.
4) Prezesowi Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "Polisa- Życie " SA Panu Leszkowi Szweda w czasie Koncertu w Kościele Akademickim w Warszawie w dniu 21 czerwcu 2009r.
 
W ubiegłym roku przyznane były 3 takie Nagrody Specjalne. Wśród nagrodzonych był wtedy:
   
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
Nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Łodzi Pani Gabriela Marciniak  
Burmistrz Miasta Bardiejowa Pan Borki Hanuśćak

Jesteśmy przekonani iż na terenie kraju, Słowacji, Ukrainy i wielu innych państw, jest spora liczba osób, dla których warto sporządzić Wniosek o przyznaniu tak prestiżowej nagrody. Zarząd Stowarzyszenia oczekuje, iż w terminie do 15 kwietnia 2010 roku, otrzyma wnioski wraz z uzasadnieniem, co do kandydatów - nominowanych, które będą wnikliwie analizowane przez Kapitułę Stowarzyszenia i można będzie im przyznać taką nagrodę i dokonać uroczystego wręczenia na kolejnym VII Światowym Festiwalu.

 

WYCIĄG Z REGULAMINU KAPITUŁY
Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej

Uchwała Walnego Zgromadzenia Nr. 10 z dnia 14 stycznia 2009 roku.

 1. Celem Kapituły Światowego Stowarzyszenia jest pobudzanie środowisk, które identyfikują się z pielęgnowaniem korzeni chrześcijańskiej kultury na zasadzie ekumenizmu, o których mówił i nauczał Papież Polak w czasie swojego pontyfikatu, do wielu wyzwań w tym zakresie takich jak :

  > współorganizowanie koncertów w ramach Światowego Festiwalu Kultury C chrześcijańskiej, oraz innych imprez wokalno – muzycznych wynikających z Programu Światowego Stowarzyszenia lub innych organizacji i instytucji współpracujących na zasadach partnerstwa.

  > współorganizowanie wystaw malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografiki i innych, które są elementami samodzielnymi lub współuczestniczą w programie Stowarzyszenia.

  > uczestniczenie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w duchu tworzenia klimatu i atmosfery pielęgnowania dziedzictwa kultury chrześcijańskiej.

  > uczestniczenie w tworzeniu wizerunku i wartości religijnych poprzez różne formy Plastyczne, medialne itp.

  > propagowanie i promowanie wszelkiej statutowej działalności Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II.

  > inicjowanie i realizacja innych form wynikających z Projektów Światowego Stowarzyszenia, w tym : Komponent III „Równe szanse i integracja społeczna „Festiwal Kultury Chrześcijańskiej integrujący grupy społeczeństw – „Bez barier”.

  > innych działań wynikających z zadań statutowych Stowarzyszenia.

 2. Propozycje dotyczące przyznania NAGRODY SPECJALNEJ lub innych wyróżnień, może składać każda osoba fizyczna lub prawna w kraju i zagranicą, której działalność jest związana z promocją kultury chrześcijańskiej. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy składać do Zarządu Stowarzyszenia, w terminie do końca kwietnia danego roku poprzedzającego kolejną edycję Światowego Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej – dedykowanego Janowi Pawłowi II.

 
INFORMACJA – wskazówki.

Na temat obowiązującej procedury dotyczącej składania Wniosków o przyznanie NAGRODY SPECJALNEJ „ Anioł Ziemi Sądeckiej” oraz innych Wyróżnień w oparciu o Propozycje do Scenariusza z dnia 20 września 2010r opublikowanego na stronie internetowej Stowarzyszenia. (www. sskch.pl – w wersji z dnia 1 marca 2011r.)

1. Składanie Wniosku o przyznanie NAGRODY SPECJALNEJ „ Anioł Ziemi Sądeckiej” może odbywać się zgodnie z przyjętą wcześniej procedurą, a określoną na stronie internetowej Stowarzyszenia. M.in. , Wnioskodawcą może być osoba prawna, lub osoba fizyczna , do której obowiązku należy taki wniosek złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem określającym dorobek w promowaniu kultury chrześcijańskiej.

2. Wnioski w Kategorii „ Rodzina Źródłem Miłości” powinny dotyczyć ewidentnych zasług Rodziny w Parafii , instytucji czy organizacji pozarządowej . O wielkości , wartości tych zasług , na rzecz promowania kultury chrześcijańskiej w społeczności lokalnej należy to określić we Wniosku dotyczącym Kandydatów.

3. Składanie innych Wniosków , do Wyróżnień Kategorii „ Harfa ” określonych w propozycjach do Scenariusza z dnia 20 września 2010r , odbywa się na podobnych zasadach jak w pkt. 1. (www.sskch.pl) , czyli że Wnioskodawcą może być np. placówka oświatowo- wychowawcza, samorząd lokalny , organizacja pozarządowa , instytucja jako podmiot gospodarczy itp. Wnioskodawcą może być też sam artysta np. aktor, muzyk , malarz ale wówczas jego dorobek artystyczny związany z promowaniem kultury chrześcijańskiej musi posiadać takie udokumentowanie, aby Kapituła Stowarzyszenia miała materiał do obiektywnej oceny kandydata / kandydatki do stosownego Wyróżnienia.

4. Zarząd Światowego Stowarzyszenia , na swoim posiedzeniu Zarządu w miesiącu styczniu br. podjął Decyzje dotyczącą wdrożenia procedury składania Wniosków do Kapituły ŚwiatowegoStowarzyszenia celem przyznania Certyfikatów osobom fizycznym , instytucjom , placówkomoświatowo- wychowawczym, organizacjom pozarządowym , za ofiarną prace w dziedzinie rozwoju kultury i sztuki w ramach promocji kultury chrześcijańskiej. CERTYFIKAT jest dokumentem przyznania zaszczytnego tytułu „ SOLIDNEGO PARTNERA” i będzie wręczany w czasie imprezy festiwalowej już w 2011- roku, w którym odbywać się będą uroczystości związane z Beatyfikacją Jana Pawła II.

5 Wnioskodawca może zastrzec sobie np. prawo o nie podawaniu danych autora Wniosku, nie publikowania w całości lub części treści Wniosku itp., jednakże taki Wniosek musi posiadać stosowną klauzulę

Termin składania Wniosków : 20 maj 2011 r

Informacja o Nominowanych do NAGRODY SPECJALNEJ „ Anioł Ziemi Sądeckiej” oraz

Nominowanych do Wyróżnień w wszystkich kategoriach , będzie podana na stronie internetowej Stowarzyszenia w drugiej połowie sierpnia br. po decyzji Kapituły Światowego Stowarzyszenia

Kultury Chrześcijańskiej. Informacja ta będzie posiadać także termin i miejsce uroczystego wręczania.

Szczegółowe informacje można uzyskać, poprzez kontakt na stronie internetowej Stowarzyszenia.

CZŁONEK ZARZADU

ds. organizacyjno- prawnych

mgr Danuta Krzyś - Szczapa

 
© Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.
Realizacja projektu:  Verakom