Stona główna Nasz patron
Aktualności
Kalendarium
 
• 2011 rok
• 2010 rok
• 2009 rok
• 2008 rok
• 2007 rok
• 2005 rok
O nas
Nasi Artyści
Zaprosili nas
Partnerzy
Wydawnictwa
Galeria
Otwarty Tomik Poezji
Księga Gości
Kontakt
 
 
  Realizacja projektu
Komponent III
 
 

R E G U L A M I N
I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"Ekumenizm w kadrze zatrzymany"

.nigdy nie przestanę tego ( ekumenizmu – przypis organizatorów ) podkreślać i będę popiera każdy wysiłek podejmowany w tym kierunku na wszystkich płaszczyznach, w których spotkamy naszych braci chrześcijan.

Jan Paweł II Encyklika Redemtpor hominis

W liście apostolskim ( 1994 r. ) “Tertio millenio adveniente “ przygotowując Kościół do jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa, Jan Paweł II napisał : „Koniec drugiego millenium wzywa nas wszystkich do rachunku sumienia, a także do stosowanych poczynań ekumenicznych, tak abyśmy wobec Wielkiego Jubileuszu mogli stanąć jeśli nie całkowicie pojednani, to przynajmniej o wiele bliżsi przezwyciężenia podziałów powstałych w drugim tysiącleci „.

Pontyfikat Jana Pawła II wyróżniał się wieloma znaczącymi , bez precedensu w historii Kościoła katolickiego inicjatywami, które miały spełnić wolę Chrystusa: „Aby byli jedno„.

Organizatorzy konkursu oczekują na prace pokazujące kościół „ żywy „, bez względu na to czy jest to obiekt i obrzędy kościoła katolickiego, prawosławnego, grecko-katolickiego, czy innych wyznań. Oczekują na prace, które będą pokazywać przejawy ekumenizmu na obszarze Polski. Mile będą widziane prace z terenu Sądecczyzny i pogranicza. Zdjęcia muszą mieć krótką, ale szczegółową legendę : miejsce ( miejscowość ) kultu, data powstania obiektu, nazwa i data wydarzenia religijnego, data zrobienia fotografii, tytuł zdjęcia.

Do konkursu można zgłasza prace zrobione w latach 2007, 2008, 2009.

Konkurs odbywa się pod patronatem :

Marszałka województwa małopolskiego - Marka NAWARY.

Gospodarzem Konkursu :

Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ryszard NOWAK

1.
Organizatorzy Konkursu
Głównym organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego jest: Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju ( oddział w Nowym Sączu ),a współorganizatorami :
Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Kultury Sportu i Turystyki,
Zespół Szkół Katolickich, im. bł. Piotra Jerzego Frassaatiego –
Liceum Plastyczne w Nowym Sączu,
Dom Polsko – Słowacki w Barejowie.
Konkurs jest częścią VI Światowego Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej.
   
2.
Cele Konkursu
propagowanie wartości chrześcijańskich,
propagowanie nauki Jana Pawła II - Papieża ekumenizmu w duchu przybliżania i pojednania religii monoteistycznych, zwłaszcza chrześcijańskich,
rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, promowanie talentów.
 
3.
Adresat Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają do udziału w nim, w osobnych kategoriach :
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, uczestników zajęć w placówkach oświatowych i kulturalnych.
wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18-ty rok życia.
Uczniowie mogą wziąć udział w Konkursie indywidualnie, pod warunkiem iż w momencie przesłania organizatorom prac ukończyli 18 lat.
   
4.
Tematyka Konkursu
1/ architektura sakralna,
2/sacrum - tradycja, miejsca kultu, obrzędowość,
3/ ekumenizm - solidarność w służbie ludzkości - dialog miłości.
   
5.
Konkurs dla uczniów
Dla młodzieży szkolnej, szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, biorących udział w zajęciach w placówkach oświatowych i placówkach kulturalnych,

Konkurs podzielony jest na dwa etapy.

I etap – na szczeblu szkół organizują szkoły ( placówki oświatowe, placówki kultury),we własnym zakresie. Z każdej szkoły ( placówki ) biorącej udział w Konkursiemogą zostać nadesłane na Konkurs po 3 prace ( w każdej lub dowolnie wybranej kategorii ). Na poziomie szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej ( placówkikultury ) mile widziany jest wernisaż prac podsumowujący I etap Konkursu.

II etap – szkoły ( placówki oświatowe , placówki kultury ) przesyłają najlepsze pracedo organizatorów.

Konkurs dla uczniów rozegrany będzie w następujących kategoriach :

 • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,

 • uczniowie szkół ponad podstawowych ( placówek oświatowych i kultury ).

Szkoła ( placówka oświatowa, kulturalna )może zgłosić do Konkurs maksymalnie po trzy zestawy prac w każdej kategorii tematycznej. W zestawie mogą się znaleźć prace nie więcej niż trzech autorów – uczniów szkoły ( uczestników zajęć placówki oświatowej, lub kulturalnej )

Każda praca winna posiadać na odwrocie tytuł pracy, kategorię tematyczną Konkursu

W której praca ma być oceniana, wiek autora, typ szkoły ( placówki ), oraz godłem z załączoną zaklejoną kopertą opisaną tym samym godłem, w której winny się znaleźćdane o autorze ( imię, nazwisko, telefony kontaktowe, nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorami, e- mail ) oraz informacje o I etapie Konkursu, zasadach wyłonienia finalistów, ich liczbie, jury i werdykcie jury.

Organizatorzy I etapu Konkursu w przypadku autorów niepełnoletnich, winni

Otrzymać od ich rodziców ( opiekunów ) pisemne oświadczenia, iż zgadzają się oni na dział swoich dzieci w I Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym, a zdjęcia nie naruszają niczyich dóbr osobistych i materialnych, praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez zgłaszające pracę dziecko ( ucznia ).

Każde zdjęcie musi mieć krótką ( do 500 znaków ), ale wyczerpującą legendę : miejsce ( miejscowość ) kultu, data powstania obiektu, nazwa i data wydarzenia religijnego, tytuł zdjęcia, a informacje te winny znaleźć się w kopercie z godłem.

Termin nadsyłania prac : od 1 marca do 10 maja 2009 roku.

 
6.
Konkurs dla indywidualnych uczestników
Uczestnicy indywidualni mogą uczestniczyć w Konkursie w jednej lub wszystkich kategoriach tematycznych.

Każdy uczestnik może przesłać organizatorom po jednym zestawie zdjęć w każdej kategorii, a zestaw może liczyć do trzech fotografii.

Każda praca winna być opatrzona na odwrocie następującymi informacjami : tytuł pracy, w której kategorii tematycznej konkursu praca ma być oceniana oraz czy uczestnik jest amatorem czy zawodowcem, jak też godłem, z załączoną zaklejoną kopertą opisaną tym samym godłem, w której winny się znaleźć dane o autorze ( imię, nazwisko, wykonywany zawód, adres do korespondencji, telefon, e-mail ).

Każde zdjęcie musi mieć krótką ( do 500 znaków ), ale wyczerpującą legendę: miejsce, ( miejscowość ) kultu, data powstania obiektu, nazwa i data wydarzenia religijnego, tytuł zdjęcia, a informacje te winny znaleźć się w kopercie z godłem.

Termin nadsyłania prac : od 1 marca do 5 czerwca 2009 roku.

   
7. Nagrody.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody :

W konkursie prac nadesłanych przez szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponad gimnazjalne, ( placówki oświatowe i placówki kultury ), w każdej kategorii tematycznej, przyznane zostaną uczniom – autorom nadesłanych zdjęć trzy nagrody:

pierwszą……………………………………………………………………………….
drugą…………………………………………………………………………………
trzecią…………………………………………………………………………………

Dla uczestników indywidualnych, w każdej kategorii, przyznane zostaną następujące Nagrody:

I nagrodą……………………………………………………………………………….
II nagrodą ………………………………………………………………………………
III nagrodą………………………………………………………………………………

Jury wyróżni też prace i autorów zaproszeniem do prezentacji wybranych fotografii w wystawie pokonkursowej oraz wydawnictwie prezentującym i podsumowującym konkurs. Jury ma prawo do przyznania dwóch nagród pozaregulaminowych autorom lub pracom, a także do, innego rozdysponowania puli finansowej niż zakładają organizatorzy.

Uczestnicy ( placówki oświatowe i kultury ) otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie oraz statuetki

 
8.
Skład Komisji Konkursowej.
  mgr Anna Wiatr - komisarz konkursu – Katolickie Liceum Plastyczne Nowy Sącz,

mgr Krzysztof Pieszczoch Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej,

mgr Józef Kantor Urząd Miasta Nowy Sącz,

mgr Sławomir Sikora Urząd Miasta Nowy Sącz,

mgr Wioletta Bobrowska Katolicki Liceum Plastyczne Nowy Sącz,

mgr Michał Piotrowski Krynickie Towarzystwo Fotograficzne,

mgr Julian Jarończyk Związek Fotografików Krynica,

ks.dr Piotr Drewniak Komisja Sztuki Kościelnej Diecezja Tarnowska.

Koordynator Konkursu :

inż. Bogdan Podhalański - Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej.

Do Komisji Konkursowej należy ostateczna interpretacja regulaminu Konkursu.

 
9.
Ogłaszanie wyników.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 5 czerwca 2009 roku. Uczestnicy, którzy podadzą swój adres e-mail do korespondencji zostaną poinformowani o wynikach specjalnym komunikatem.

Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej zostanie podane na stronach internetowych :
Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej : www.sskch.pl
Urzędu Miasta Nowego Sącza: www.nowysacz.pl
Zespół Szkół Katolickich im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego - Liceum Plastyczne w Nowym Sączu : www.frassat.edu.pl

 
10.
Wernisaż prac
 
Wernisaż prac nagrodzonych i wyróżnionych w I Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym pn. „ Ekumenizm w kadrze zatrzymany „ wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 20 czerwca 2009 roku ( sobota ), podczas VI Światowego Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej „ W hołdzie Janowi Pawłowi II „ .

Miejsce wystawy będzie ogłoszone w specjalnym komunikacie.

 
11.
Wydawnictwo
  Po zakończeniu prac Komisji Konkursowej będzie przygotowany folder Konkursu promujący uczestników projektu „Równe szanse i integracja społeczna„
   
12. Kwestie organizacyjno - techniczne
Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika powyższego regulaminu oraz poświadczeniem iż zgłaszający jest autorem przesłanych prac, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku.

Przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikacje w dowolnym medium., w dowolnym czasie i ilości działaniach promujących fotografię, konkurs i przedsięwzięcia Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów.

Organizatorzy mogą poprosić osoby nagrodzone lub wyróżnione o dostarczenie ich prac w formie elektronicznej w formatach i rozmiarach niezbędnych do profesjonalnej publikacji i prezentacji.

Do konkursu przyjęte będą tylko prace papierowe lub na innych nośnikach trwałych – miękkich, w formacie nie mniejszym niż 25 x 20 cm i nie większym niż 21x30 ( A4).

Organizatorzy autorom pozostawiają decyzję czy zdjęcia będą kolorowe czy czarno – białe.

Nie oczekują na fotografie przetworzone komputerowo.

Nie będą przyjęte na konkurs prace zniszczone w czasie transportu.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres : Zespół Szkół Katolickich im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego Plac Kolegiacki 33-300 Nowy Sącz

Osoba do kontaktów ze strony organizatorów:

Krzysztof Pieszczoch tel. kom. 0 603 882 517

Adres e-mail krzysztof.pieszczoch@neostrada.pl

Na kopercie powinien się pojawić napis: „Konkurs – Ekumenizm w kadrze zatrzymany „

 
Opracował Zarząd ŚSKCh
 
«« cofnij
 
© Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.
Realizacja projektu:  Verakom